Oferta

Zakres oferowanych usług obejmuje:

wycenę nieruchomości gruntowych
działek budowlanych
działek inwestycyjnych
działek rekreacyjnych
wycenę nieruchomości mieszkalnych
lokali mieszkalnych
domów jedno- i wielorodzinnych
budynków i lokali w trakcie realizacji lub przeznaczonych do remontu
wycenę nieruchomości komercyjnych
lokali użytkowych
budynków gospodarczych
hal magazynowych
wycenę nieruchomości rolnych
wycenę praw spółdzielczych
wycenę użytkowania wieczystego gruntu

Operaty szacunkowe wykonuje się dla następujących celów: zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, określenia wartości bankowo-hipotecznej, sprzedaży, zamiany, ustalenia  opłat (określenie wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu).

Dokumenty:

Podstawowe dokumenty niezbędne do wykonania wyceny

   dla rynku wtórnego
– numer księgi wieczystej
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe)

   dla rynku pierwotnego
– kompletna umowa deweloperska
– kosztorys budowlany w przypadku wyceny nieruchomości po jej wykończeniu.

– numer księgi wieczystej ( w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą)
– numer księgi wieczystej  dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem
– zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (zawierające m.in. informacje komu przysługuje prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze)
– podstawa nabycia prawa do lokalu (przydział lokalu)

– numer księgi wieczystej
– wypis z ewidencji gruntów i budynków
– pozwolenie  na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia  budynku do użytkowania
– dokumenty techniczne  zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi, opisem konstrukcji oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
– ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

   dla rynku pierwotnego
– kompletna umowa deweloperska
– kosztorys budowlany w przypadku wyceny nieruchomości po jej wykończeniu

– numer księgi wieczystej
– wypis z ewidencji gruntów
– mapa geodezyjna (zasadnicza lub podziałowa)
– ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny. Podstawowe dokumenty to:

– numer księgi wieczystej
– wypis z ewidencji gruntów i budynków
– pozwolenie  na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia  budynku do użytkowania
– dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
– ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– umowy najmu gdy nieruchomość jest wynajmowana